නොකියූ කතාව (An untold story)

සහමුලින්ම උපුටා ගැනීමකි : සම්භවය මුල්පිටපත සහ අයිතිය චන්දිම(අවසන් වසර වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය) සතුවේ. ඉරිදා. ‍සතිය පුරාවටම වැඩ කරලා හෙම්බත් උනු ගත විතරක් නෙවේ හිතත් සැහැල්ලු කරගන්න දවසක්. ඒත් වෛද්‍ය සිසුවෙකුට ඉරිදා දවස තවත් වැඩ කරන එක් දවසක් විතරයි. සමහරු එලාම් එක ඔෆ් කරලා තව පැයක් විතර නිදා ගන්න හදනකොට ඔවුන් වෙනදා වෙලාවටම නැගිටලා සේවයට එනවා. ඒ […]

person kasunaccess_time June 30, 2016launch Read More

Moving from static HTML to dynamic web

My presence on the internet was marked with the name KBsoft in early days.Start reserving domain names from dot.tk and co.cc DNS providers in those days, who gave free domain names.and with free hosting services like 000webhost and freehostia, I started publishing my content to the WWW. With the cool new technology “cloud computing”  start to take over the internet, I […]

person kasunaccess_time May 24, 2016launch Read More

Human density calculation and tracking using passive infrared(PIR) sensor network

The basic problem addressed by this project is the measurement of population density in a geographical area at a given time to provide business intelligence data. Under this project, population density of closed loops are measured. Population density needs to be calculated, represented numerically and visually. Main sensing device used is Panasonic’s Grid-EYE sensor. Microcontroller […]

person kasunaccess_time April 30, 2015launch Read More

Amahi Disk-Wizard

This post will explain and guide you through how to test the Amahi Disk-Wizard plugin. Even though Amahi is an rails based platform and Disk-Wizard plugin itself is a rails application,you might need to use a virtual machine or physical PC/Laptop dedicated for testing purpose. Since disk-wizard plugin involve in manipulating hard disk drives,testing on your […]

person kasunaccess_time June 11, 2014launch Read More

Amahi Disk-Wizard plugin(v0.3)

Amahi disk-wizard plugin simply allow its users to create,edit manipulate their storage devices as the prefer, v 0.3 is the first(alpha) release of the plugin.  In this post i will go through the basic functionalities of the plugin and explain little bit about its architecture and how its work. Amahi plugins are kind of Rails engine […]

person kasunaccess_time June 11, 2014launch Read More

Making new Knnections!

Hello everyone this is my first blog post, still kinda new to this subject, but i’m interested on posting some interesting post in the future.I can remember before StackOverflow came into action, its blogpost which appear to help us, when do a google search for find an answer.Seems it is an interesting work to maintain a blog.So lets […]

person kasunaccess_time May 14, 2014launch Read More