නොකියූ කතාව (An untold story)

සහමුලින්ම උපුටා ගැනීමකි : සම්භවය මුල්පිටපත සහ අයිතිය චන්දිම(අවසන් වසර වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය) සතුවේ. ඉරිදා. ‍සතිය පුරාවටම වැඩ කරලා හෙම්බත් උනු ගත විතරක් නෙවේ හිතත් සැහැල්ලු කරගන්න දවසක්. ඒත් වෛද්‍ය සිසුවෙකුට ඉරිදා දවස තවත් වැඩ කරන එක් දවසක් විතරයි. සමහරු එලාම් එක ඔෆ් කරලා තව පැයක් විතර නිදා ගන්න හදනකොට ඔවුන් වෙනදා වෙලාවටම නැගිටලා සේවයට එනවා. ඒ […]

person kasunaccess_time June 30, 2016launch Read More